A) SUPORT

1.- una còpia en paper

2.-còpia en suport informàtic (CD modificable o tramesa directament al nostre correu electrònic) en format Word i lletra Times New Roman 12

 

B) PRESENTACIÓ DEL TEXT

1.- capçalera: Títol en majúscules

2.- segona línia : nom de l’autor en cursiva

3.- cites d’institucions: en negretes

4.- cites de frases, textos aliens etc. dins del text: en cursiva     

5.- cites bibliogràfiques: remetre a la Bibliografia posant entre parèntesi el cognom de l'autor i l'any d'edició, i donar els números de la pàgina o pàgines

 

C) IL·LUSTRACIONS, DIBUIXOS,FOTOGRAFIES, PLANOLS ETC.

1.- si són intercalades en el text: han de dur el seu peu

2,- si no són intercalades cal posar-les numerades en una carpeta o en un disc a part amb el seu peu i indicant en el text el lloc on es volen col·locar.

3.- si no porten el seu peu incorporat cal fer un llistat numerat dels peus en el mateix ordre numèric que se’ls ha donat

 

 D) NOTES

1.- poden anar a peu de pàgina o en llistat al final del capítol o del text amb la mateixa numeració, assenyalant el número de pàgina o pàgines

 

E) BIBLIOGRAFIA

1.- ordenada pels noms dels autors i dins de cada autor per data d’edició

2.-cognoms i nom de l’autor, en majúscules (quan es tracti d’obres col·lectives si són fins a 3, posar-hi el nom del primer, seguit dels altres en l’ordre en el qual apareguin en l’obra, si són més substituir el nom de l’autor per VVAA)

3.- any d’edició

4.- Títol, en cursiva

5.- editor o impressor, i ciutat

6.- anotar el número de pàgina o de pàgines

7.- quan es tracti d’articles dins d’obres col·lectives o de revistes posar els noms de l’autor en majúscules  seguit del títol entre cometes i del títol de la revista o obra col·lectiva en cursiva seguit del número, l’any d’edició i el número o números de pàgines on hi ha l'article.

 

F) ADREÇA ELECTRÒNICA  

Recomanem  que els autors posin la seva adreça electrònica o el seu telèfon al peu de la primera pàgina per tal de facilitar el diàleg amb l’editor i amb els lectors

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Centre d’Estudis d’Altafulla no es fa responsable de les opinions ni de les dades aportades pels autors.